KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA PIŁA

CENA: 2800zł

INFORMACJE

DLA KOGO?

Szkolenie na kwalifikację wstępną przyspieszoną dotyczy osób, które posiadają prawo jazdy kategorii C / C+E lub D / D+E, a chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej. Chodzi o prawo jazdy wydane po:

  • 10 września 2009 roku dla kategorii C i zamierzają rozpocząć pracę po 21 roku życia.
  • 10 września 2008 roku dla kategorii D i zamierzają rozpocząć pracę po 23 roku życia.

Dodatkowe wymagania, jeśli chodzi o możliwość przystąpienia do szkolenia w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej to:

  • przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 185 dni roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo studiuje co najmniej sześć miesięcy, lub
  • niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewóz na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy,
  • posiadanie aktualnego prawa jazdy dowolnej kategorii.

Od 19.01.2013 r. ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej umożliwia uzyskanie kat. D prawa jazdy od 23 rokiem życia.

CZAS TRWANIA

Kwalifikacja wstępna przyspieszona stanowi szkolenie skrócone. W pełnej wersji trwa 280 godzin, natomiast w wersji przyspieszonej – 140 godzin.

Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część teoretyczną oraz część praktyczną. Zajęcia z teorii trwają 130 godzin (97 godzin szkolenie podstawowe, 33 godziny szkolenie specjalistyczne). Praktyczna część kursu trwa 10 godzin, z czego 8 godzin przeznaczonych jest na jazdę w ruchu miejskim, zaś 2 godziny wykorzystywane są na praktykowanie jazdy w warunkach specjalnych.

EGZAMIN

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego organizowanego przez wojewodę ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia.

Egzamin na kwalifikacji wstępnej przyspieszanej składa się z dwóch części: podstawowej i specjalistycznej. Część podstawowa składa się z 20 pytań. Wynik pozytywny wynosi 16 prawidłowych odpowiedzi. Część specjalistyczna 10 pytań. Wynik pozytywny 5 prawidłowych odpowiedzi.